GPSSB Talati Answer Key: તલાટી આન્સર કી 2023, 7 મેં ના રોજ લેવાયેલ પરીક્ષાની આન્સર કી

GPSSB Talati Answer Key: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા તારીખ 07-05-2023ના રોજ જાહેરાત ક્રમાંક 10/2021-22 ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી

Continue reading